Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Engelli Çocuklar Hayata Katılmalı

Siyah

New member
Sakat" değil "fiziksel engelli"
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) engelli çocukların hayata katılmalarına ve gelişmelerine yönelik pratik önerileri şöyle:
* Engelli çocuklara yönelik negatif genellemeler yapmaktan ya da kullanmaktan kaçının. "Sakat" "özürlü" gibi terimler yerine "fiziksel ya da hareket engeli bulunan çocuk" diyebilirsiniz. "Tekerlekli sandalyeye mahkum" yerine "tekerlekli sandalye kullanan çocuk" "geri zekalı" yerine "zihinsel engelli çocuk" diyebilirsiniz.* Engelli çocuklara engelli olmayan çocuklarla eşit davranın. Engelli çocuklar engelli olmayan çocuklarla mümkün olan her yolla ilişkiye geçmeli ve kaynaşmalı.
* Engelli çocukların kendilerini ifade etmelerine ve hislerini açıklamalarına izin verin. Engelli çocukların katılımını sağlayın.
* Çocukları gözlemleyin ve engellerini fark edin. Bir çocuğun engelinin erken bir safhada belirlenmesi daha etkin mücadele ve daha az zarar görmesi anlamına gelir..
* Yaşam alanlarını engelli çocukların ihtiyaçlarına göre düzenleyin.
"Devlet toplumsal yaşama etkin katılımı sağlamalı"
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 23. maddesi şöyle:
1. Taraf Devletler zihinsel ya da bedensel engelli çocukların saygınlıklarını güvence altına alan özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını kabul ederler.
2. Taraf Devletler engelli çocukların özel bakımdan yararlanma hakkını tanırlar ve eldeki kaynakların yeterliliği ölçüsünde ve yapılan başvuru üzerine yardımdan yararlanabilecek durumda olan çocuğa ve onun bakımından sorumlu olanlara çocuğun durumu ve ana-babanın veya çocuğa bakanların içinde bulundukları koşullara uygun düşecek yardımın yapılmasını teşvik ve taahhüt ederler.
3. Engelli çocuğun özel bakıma gereksinimi olduğu bilincinden hareketle bu maddenin 2. fıkrası uyarınca yapılması öngörülen yardım çocuğun ana-babasının ya da çocuğa bakanların parasal (mali) durumları gözönüne alınarak olanaklar ölçüsünde ücretsiz sağlanır. Bu yardım; engelli çocuğun eğitimi meslek eğitimi tıbbi bakım hizmetleri rehabilitasyon hizmetleri bir işte çalışabilecek duruma getirme hazırlık programları ve dinlenme/eğlenme olanaklarından etkin olarak yararlanmasını sağlamak üzere düzenlenir ve çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla bütünleşmesi yanında kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel gelişmesini gerçekleştirme amacını güder.
4. Taraf Devletler uluslararası işbirliği ruhu içinde engelli çocukların koruyucu sıhhi bakımı tıbbi psikolojik ve işlevsel tedavileri alanlarına ilişkin gerekli bilgilerin alışverişi yanında rehabilitasyon eğitim ve mesleki eğitim hizmetlerine ilişkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek şekilde ve Taraf Devletlerin bu alanlardaki güçlerini anlayışlarını geliştirmek ve deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla bilgi dağıtımını ve bu bilgiden yararlanmayı teşvik ederler. Bu bakımdan gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle gözönüne alınır.
 
Üst