Forum Türk

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Otizm Olduğunu Nasıl Anlarız, Belirtileri

Siyah

New member
Otizm; ömür boyu süren beyinsel bir rahatsızlıktır ve "sosyal etkileşimde sosyal iletişimde kullanılan dilde veya sembolik veya hayali oyunda" gecikmelerle kendini gösteren sinir sisteminde düzensizlik olarak sınıflandırılır[1]. Otizm yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan bir sendromdur. Nedeni bilinmemektedir. Kişi gördüklerini duyduklarını duyumsadıklarını doğru bir şekilde algılayamaz; bu nedenle sosyal ilişkileri ve davranışlarında ciddi sorunlar vardır. Erkeklerde daha yaygın olarak görülür. Otizm ya kendi başına ya da zeka geriliği öğrenme güçlüğü epilepsi gibi diğer gelişimsel bozukluklarla birlikte ortaya çıkabilir. Otizm kelimesinin manası "kendine dönük"tür

BELİRTİLERİ
Otistikler aşağıdaki davranışların en az yarısını gösterirler.
Çevresine karşı ilgisizdir.
Olaylara ve insanlara tepkisizdir.
Genelde tek başınadır.
İletişim güçlüğü çeker.
Konuşma zorluğu vardır.
İnsanlarla temastan kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak.
Göz temasının çok az ya da hiç olmaması.
Uygunsuz ve sebebsiz gülmek ağlamak.
Seslere karşı aşırı duyarlılık ya da duyarsızlık.
Objeleri kendi etrafında çevirmek.
Sürekli aynı oyunları oynamak.
Herşeyin aynı olmasını istemek değişikliklere aşırı tepki vermek.
Aşırı hareketlilik ya da hareketsizlik.
Objelere gereksiz yere bağlanmak.
Bir sebep olmadan strese girmek üzüntü duymak.
Motor hareket gelişiminde düzensizlik.(Topa vuramaz ama küpleri üst üste dizer)
Tekrarlayıcı davranışlar yapar.
Anlamsız kelimeleri tekrarlar.
Ellerini kollarını çırpar olduğu yerde sallanır kendi etrafında döner.
Tehliaaae karşı duyarsızlık.
Acıya karşı duyarsızlık.
 
Üst